vocabulary EN-NS

On this page you will find words used in these lessons. We think they are the most necessary for you to communicate in Neoslavonic.

Englijski - Novoslovienski

*

* conditional (to be)   byh, bys, by, byhom, byste, byhu v. ipf.

* future tense (to be)   budu, budeš, bude, budeme, budete, budut v. ipf.

* past tense (to be)   bieh, bieše, bieše, biehom, bieste, biehu v. ipf.

* present tense (to be)   jesm, jesi, jest/je, jesme, jeste, sut v. ipf.

* querying   li article

* reflexive pronoun   1 se, sebe, sebie pron. 2 svoj, svoja, svoje, svoji pron. poss.

A

a foot   1 pieše adv. 2 piešy adj.

a little of   malo adv.

a lot of   mnogo adv.

about   o prep. loc.

above   1 nad prep. acc. 2 nad prep. instr.

accede   pristupiti, pristup- v. ipf. /-iš

act towards   postupati, postupuj- v. pf. /-eš

afraid   strahovati, strahovaj- v. ipf. /-eš

after   1 po prep. loc. 2 posle prep. gen. 3 za prep. acc. 4 za prep. instr.

again   iznovo adv.

against   protiv prep. dat.

ahead of   1 pred prep. acc. 2 pred prep. instr.

airplane   samolet m. /brat

all   vsej, vsa, vse, vsi pron. indef.

among   1 medžu prep. acc. 2 medžu prep. instr.

and   i conj.

animal   životno n. /selo

answer to "Happy Easter!"   V istinu vazkres! idiom

apply   važiti, važ- v. ipf. /-iš

area   kraj m. /kraj

around   okolo prep. gen.

arrive   priiti, priid- v. ipf. /-eš

as many   toliko num.

as much   toliko num.

aside   mimo prep. acc.

ask   prositi, pros- v. ipf. /-(š)u, -iš

assist   1 pomagati, pomagaj- v. ipf. /-eš 2 pomožti, pomož- v. pf. /-eš

assure   ostrahovati, ostrahovaj- v. ipf. /-eš

at   1 k prep. dat. 2 na prep. acc. 3 na prep. loc. 4 pri prep. loc. 5 u prep. gen.

at home   doma adv.

autobus   autobus m. /grad

automobile   auto n. /selo

awry   1 krivo adv. 2 krivy adj.

B

bad   1 zlo adv. 2 zly adj.

bake   pečti, peč- v. ipf. /-eš

basen   bazen m. /grad

be   byti, jesm, jesi, ... v. ipf.

be born   roditi se, rod- v. ipf. /-iš

be valid   važiti, važ- v. ipf. /-iš

beach   plaža f. /duša

because   1 bo conj. 2 radi prep. gen.

beer   pivo n. /selo

before   1 pred prep. acc. 2 pred prep. instr.

behind   1 za prep. acc. 2 za prep. instr.

below   1 pod prep. acc. 2 pod prep. instr.

better   lučšy adj.

between   1 medžu prep. acc. 2 medžu prep. instr.

beyond   mimo prep. acc.

big   veliky adj.

bigger   bolšy adj.

bind   1 sovezati, sovezaj- v. pf. /-eš 2 vezati, vezaj- v. ipf. /-eš

bite   gryznuti, gryzn- v. pf. /-eš

black   černy adj.

bless   1 blagodariti, blagodar- v. ipf. /-iš 2 hvaliti, hval- v. ipf. /-iš

blessing!   Hvala! idiom

blind   1 slepo adv. 2 slepy adj.

blue   plavy adj.

boile   variti, var- v. ipf. /-iš

Bon appetit!   Dobry v'kus! idiom

Bon voyage!   Štastny put! idiom

book   kniga f. /žena

bread   hlieb m. /grad

breed   roditi, rod- v. ipf. /-iš

brother   brat m. /brat

brotherhood   bratstvo n. /selo

build   strojiti, stroj- v. ipf. /-iš

building   dom m. /grad

bull   byk, byče! m. /brat

bus   autobus m. /grad

but   no conj.

buy   1 kupiti, kup- v. pf. /-iš 2 kupovati, kupuj- v. ipf. /-eš

by   ot prep. gen.

by (how?)   s prep. instr.

by (where?)   pri prep. loc.

by foot   1 pieše adv. 2 piešy adj.

C

calf   tele n. /tele

can   možti, mož- v. ipf. /-eš

can hear   slyšeti, slyš- v. ipf. /-iš

can see   vidieti, vid- v. ipf. /-iš

car   auto n. /selo

cat   kočka f. /žena

celebrate   1 proslaviti, proslav- v. pf. /-iš 2 slaviti, slav- v. ipf. /-iš

certainty   istina f. /žena

Cheers!   Na zdravije! idiom

chicken   kokoška f. /žena

child   1 dete n. /tele 2 detko n. /selo 3 dietko n. /selo

cinema   kino n. /selo

claim   pravo n. /selo

close   1 izkončiti, izkonč- v. pf. /-iš 2 končiti, konč- v. ipf. /-iš

cold   1 hladny adj. 2 zima f. /žena

color   cviet m. /grad

come   priiti, priid- v. ipf. /-eš

come on   1 postupati, postupuj- v. pf. /-eš 2 pristupiti, pristup- v. ipf. /-iš

complete writing   dopisati, dopiš- v. pf. /-eš

computer   komputer m. /grad

concerning   o prep. loc.

conclude   1 izkončiti, izkonč- v. pf. /-iš 2 končiti, konč- v. ipf. /-iš

Congratulations!   1 Čestim! idiom 2 Gratulacija! idiom

conscience   sviest f. /kost

construct   strojiti, stroj- v. ipf. /-iš

cook   variti, var- v. ipf. /-iš

correct   pravy adj.

correctly   pravo adv.

cosmos   vsejmir m. /grad

countryside   priroda f. /žena

cover by insurance   ostrahovati, ostrahovaj- v. ipf. /-eš

cow   krava f. /žena

create   1 iztvoriti, iztvor- v. pf. /-iš 2 tvoriti, tvor- v. ipf. /-iš

culminate   sov'ršiti, sov'rš- v. pf. /-iš

cut   seknuti, sekn- v. pf. /-eš

D

dark   1 temno adv. 2 temny adj.

daughter   1 dočera f. /žena 2 doči f. /mati

day   den, dn- m. /grad

dear   dragy adj.

decimal point   točka f. /žena

deny   otriekavati, otriekavaj- v. ipf. /-eš

despite of   obače article

die   gybnuti, gybn- v. pf. /-eš

dignity   dostojenstvije n. /polje

direct   priemy adj.

directly   priemo adv.

disease   bolest f. /kost

dissolve   razvezati, razvezaj- v. pf. /-eš

distribute   1 razdieliti, razdiel- v. pf. /-iš 2 razdielivati, razdielivaj- v. ipf. /-eš

district   1 kraj m. /kraj 2 krajina f. /žena 3 oblast f. /kost

do   dielati, dielaj- v. ipf. /-eš

doctor   doktor m. /brat

doctor (female)   doktorica f. /duša

dog   pes, ps- m. /grad

down   dolu adv.

draw   rysovati, rysuj- v. ipf. /-eš

drink   1 piti, pij- v. ipf. /-eš 2 pitije n. /polje

drink (out)   izpiti, izpij- v. pf. /-iš

due to   radi prep. gen.

E

each   vsej, vsa, vse, vsi pron. indef.

eat   jasti, jad- v. ipf. /-eš

eating   jadenije n. /polje

editor   redaktor m. /brat

eh   ej article

eight   osem num.

eighteen   osemnast num.

eighth   osmy num. ordinal

eighty   osemdeset num.

ekological   ekologičny adj.

elephant   slon m. /brat

eleven   jedinast num.

emperor   cesar m. /brat

empress   cesarica f. /duša

endow   obdariti, obdar- v. pf. /-iš

endue   obdariti, obdar- v. pf. /-iš

engine   motor m. /grad

English   1 englijski adv. 2 englijsky adj.

enjoy   uživati, uživaj- v. ipf. /-eš

Enjoy Your meal!   Dobry v'kus! idiom

enough   dosta adv.

equal   rovny adj.

equally   rovno adv.

evening   večer m. /grad

every   vsej, vsa, vse, vsi pron. indef.

evil   1 zlo adv. 2 zly adj.

exact   točny adj.

exactly   točno adv.

excellent   1 otlično adv. 2 otličny adj.

except   1 bez prep. gen. 2 kromie prep. gen. 3 mimo prep. acc.

expire   1 izkončiti, izkonč- v. pf. /-iš 2 končiti, konč- v. ipf. /-iš

F

false   1 krivo adv. 2 krivy adj.

father   otec, otče! m. /muž

fear   strahovati, strahovaj- v. ipf. /-eš

feel   čuti, čuj- v. ipf. /-eš

feel myself   čuti se, čuj- v. ipf. /-eš

few   malo adv.

field   polje n. /polje

fifteen   petnast num.

fifth   pety num. ordinal

fifty   petdeset num.

finish working   dorabotati, dorabotaj- v. pf. /-eš

fire   požar m. /grad

first   p'rvy num. ordinal

fish   ryba f. /žena

five   pet num.

flesh   meso n. /selo

fly   letieti, let- v. ipf. /-iš

fly up   vazletieti, vazlet- v. pf. /-iš

for   za prep. acc.

forest   lies m. /grad

fork   vidlica f. /duša

four   četyri num.

fourteen   četyrinast num.

fourth   četv'rty num. ordinal

fourty   četyrideset num.

free   1 svobodno adv. 2 svobodny adj.

fresh   1 svieže adv. 2 sviežy adj.

friend   1 drug m. /brat 2 prijatel m. /muž

friend (female)   prijatelica f. /duša

from   iz prep. gen.

G

gain control   ovladnuti, ovladn- v. pf. /-eš

gentleman   gospod m. /brat

get   dostati, dostan- v. pf. /-eš

give   1 dati, daj- v. pf. /-eš 2 davati, davaj- v. ipf. /-eš

glove   rukavica f. /duša

go   iti, id-, išel v. ipf. /-eš

go blind   oslepnuti, oslepn- v. pf. /-eš

God   Bog m. /brat

gold   zlato n. /selo

good   1 dobro adv. 2 dobry adj.

Good afternoon!   Dobry den! idiom

Good evening!   Dobry večer! idiom

Good health!   Na zdravije! idiom

Good luck!   Mnogo štastija! idiom

Good morning! (earlier)   Dobre jutro! idiom

Good morning! (later)   Dobry den! idiom

Good night!   Dobru noč! idiom

Goodbye!   Dovidienija! idiom

govern   ovladnuti, ovladn- v. pf. /-eš

governor   vladyka m. /žena+brat

grammar   grammatika f. /žena

great   veliky adj.

green   zeleny adj.

greeting   pozdrav m. /grad

H

half   polovina f. /žena

Happy Birthday!   Mnoge lieta! idiom

Happy Easter!   Hristos vazkres! idiom

Happy New Year!   Blaga Nova Godina! idiom

hare   zajec, zajc-, zajče! m. /muž

have   1 imati, imaj- v. ipf. /-eš 2 imieti, imiej- v. ipf. /-eš

he   on pron. personal

health   zdravije n. /polje

healthy   zdravy adj.

hear   slyšeti, slyš- v. ipf. /-iš

Hello!   Zdravej! idiom

Hello! (politely or pl.)   Zdravejte! idiom

help   1 pomagati, pomagaj- v. ipf. /-eš 2 pomoč f. /kost 3 pomožti, pomož- v. pf. /-eš

hen   kokoška f. /žena

hence   ubo article

here   tu adv.

hesitate   razmysliti, razmysl- v. pf. /-iš

he, she, it   on, ona, ono pron. personal

hill   1 gora f. /žena 2 v'rh, v'rše! m. /grad

home   domačny adj.

horse   konj m. /muž

hospital   bolnica f. /duša

hotel   hotel m. /grad

house   dom m. /grad

How are You?   Jako jesi? idiom

How are You? (politely or pl.)   Jako jeste? idiom

How do You do?   Što dielaješ? idiom

How do You do? (politely or pl.)   Što dielajete? idiom

how many?   koliko? num. interrog.

how much?   koliko? num. interrog.

however   ali article

how?   1 jako? adv. interrog. 2 kako? adv. interrog.

hundred   sto num.

hundreth   sotny num. ordinal

hunger   glad m. /grad

hungry   gladny adj.

I

I   ja pron. personal

I am fine.   Dobro mi je. idiom

if ... then ... else ...   ače ... pak ... ili ... article

improve   sov'ršiti, sov'rš- v. pf. /-iš

in   1 v prep. acc. 2 v prep. loc.

in favour   za prep. acc.

in front of   1 pred prep. acc. 2 pred prep. instr.

in order to   1 da conj. 2 radi prep. gen.

in Summer   lietom adv.

in sunrise   jutreny adj.

in the face of   1 pred prep. acc. 2 pred prep. instr.

in the way of   po prep. dat.

in Winter   zimoj adv.

in winter   zimie adv.

inside   do prep. gen.

inside of   1 v prep. acc. 2 v prep. loc.

insure   ostrahovati, ostrahovaj- v. ipf. /-eš

intellect   razum m. /grad

into   1 do prep. gen. 2 v prep. acc. 3 v prep. loc.

iron   1 železny adj. 2 železo n. /selo

it   ono pron. personal

it is necessary   treba jest, dative, accusative idiom

J

joyfull   blagy adj.

jump   1 skakati, skakaj- v. ipf. /-eš 2 skočiti, skoč- v. pf. /-iš

K

knife   nož m. /kraj

know   znati, znaj- v. ipf. /-eš

L

lady   1 gospoda f. /žena 2 žena f. /žena

land   1 kraj m. /kraj 2 krajina f. /žena 3 oblast f. /kost

language   jezyk m. /grad

large   veliky adj.

laud!   Hvala! idiom

learn   učiti se, uč- v. ipf. /-iš

left   1 levo adv. 2 levy adj.

letter   pismo n. /selo

link   1 sovezati, sovezaj- v. pf. /-eš 2 vezati, vezaj- v. ipf. /-eš

listen   slušati, slušaj- v. ipf. /-eš

live   žiti, žij- v. ipf. /-eš

load   naložiti, nalož- v. pf. /-iš

long ago   1 davno adv. 2 davny adj.

long time   1 davno adv. 2 davny adj.

look for   iskati, iskaj- v. ipf. /-eš

lowlands   1 dol m. /grad 2 dolina f. /žena

M

make a phone call   pozvoniti v. pf. /-iš

make angry   gnievati, gnievaj- v. ipf. /-eš

make perfect   sov'ršiti, sov'rš- v. pf. /-iš

man (human being)   človiek, človieče! m. /brat

man (masculine)   muž m. /muž

many   mnogo adv.

market   t'rg m. /grad

meal   jadenije n. /polje

measure   1 izmieriti, izmier- v. pf. /-iš 2 mieriti, mier- v. ipf. /-iš

meat   meso n. /selo

meat-free   bezmesny adj.

men (plural)   ljudi f. pl. /kost

Merry Christmas!   1 Hristos se rodi! idiom 2 Vesela koleda! idiom

milion   milijon num.

milk   mlieko n. /selo

more   1 bolje adv. 2 vyše adv.

more joyfull   unšy adj.

more pleasant   unšy adj.

moreover   navyše article

morning   1 jutreny adj. 2 jutro n. /selo 3 jutrom adv.

mother   1 mama f. /žena 2 mati f. /mati

motor   motor m. /grad

mountain   1 gora f. /žena 2 gorsky adj.

Mrs.   gospoda f. /žena

Mr.   gospod m. /brat

Ms.   gospoda f. /žena

much   mnogo adv.

mummy   mama f. /žena

my   moj pron. poss.

N

name   ime n. /ime

nature   priroda f. /žena

near to   1 pri prep. loc. 2 u prep. gen.

need   1 treba f. /žena 2 trebovati, trebuj- v. ipf. /-eš

neither ... nor ...   ni ... ni ... conj.

Neoslavonic   1 novoslovienski adv. 2 novosloviensky adj.

new   1 novo adv. 2 novy adj.

news   noviny f. pl. /žena

newspaper   noviny f. pl. /žena

nice   blagy adj.

nice to ...   radovati se, raduj- v. ipf. /-eš

nicer   unšy adj.

night   noč f. /kost

nine   devet num.

nineteen   devetnast num.

nineth   devety num. ordinal

ninety   devetdeset num.

no   ne article

noise   šum m. /grad

not   ne article

notwithstanding   obače article

nula   nula num.

numerous   mnogy adj.

O

obtain   dostati, dostan- v. pf. /-eš

of course   ej article

office   kancelarija f. /duša

old   1 staro adv. 2 stary adj.

on   1 na prep. acc. 2 na prep. loc. 3 po prep. loc.

on foot   1 pieše adv. 2 piešy adj.

one   jedin, jedna, jedno num.

one another   drug s drugom idiom

onto   1 na prep. acc. 2 na prep. loc.

opposite   povratny adj.

oppositely   povratno adv.

or (either)   ili conj.

or (logically)   i ili conj.

orchestra   orchestra f. /žena

our   naš pron. poss.

out from   ot prep. gen.

out of   1 vnie prep. gen. 2 vnie prep. acc.

outside   mimo prep. acc.

outside of   1 vnie prep. gen. 2 vnie prep. acc.

over   1 nad prep. acc. 2 nad prep. instr.

P

pair   par m. /grad

paper   paper m. /grad

partner   drug m. /brat

pay   platiti v. ipf. /-iš

peak   v'rh, v'rše! m. /grad

pedestrian   1 pieše adv. 2 piešy adj.

plane (airplane)   samolet m. /brat

pleasant   blagy adj.

please   prositi, pros- v. ipf. /-(š)u, -iš

plenty of   mnogo adv.

point   točka f. /žena

police   policija f. /duša

pool (swimming)   bazen m. /grad

pork   svinja f. /duša

possible   možny adj.

possibly   možno adv.

precise   točny adj.

precisely   točno adv.

privilege   pravo n. /selo

proceed   postupati, postupuj- v. pf. /-eš

proclaim   1 proslaviti, proslav- v. pf. /-iš 2 slaviti, slav- v. ipf. /-iš

progressively   drug s drugom idiom

put down   naložiti, nalož- v. pf. /-iš

Q

quick   bystry adj.

quickly   bystro adv.

R

rabbit   zajec, zajc-, zajče! m. /muž

read   čitati, čitaj- v. ipf. /-eš

reason   razum m. /grad

red   červeny adj.

rejoyce   radovati se, raduj- v. ipf. /-eš

ressurect   vazkresnuti, vazkresn- v. pf. /-eš

restroom   toaleta f. /žena

return   1 povratno adv. 2 povratny adj.

reversed   1 povratno adv. 2 povratny adj.

revive   vazkresnuti, vazkresn- v. pf. /-eš

right   1 desno adv. 2 desny adj. 3 pravo n. /selo 4 pravo adv. 5 pravy adj.

ring the bell   pozvoniti v. pf. /-iš

ruler   vladyka m. /žena+brat

run   biegati, biež- v. ipf. /-iš

run out   otbiegati, otbiež- v. pf. /-iš

Russian   1 Rus m. /brat 2 russky adj.

S

salt   sol f. /kost

sane   zdravy adj.

say   1 govoriti, govor- v. ipf. /-iš 2 kazati, kaž- v. ipf. /-eš

school   škola f. /žena

script   pismo n. /selo

second   vtory num. ordinal

see   vidieti, vid- v. ipf. /-iš

See You soon!   Da se skoro vidime! idiom

seek   iskati, iskaj- v. ipf. /-eš

sell   1 prodati, prodaj- v. pf. /-eš 2 prodavati, prodavaj- v. ipf. /-eš

separate   1 razdieliti, razdiel- v. pf. /-iš 2 razdielivati, razdielivaj- v. ipf. /-eš

seven   sedem num.

seventeen   sedemnast num.

seventh   sedmy num. ordinal

seventy   sedemdeset num.

she   ona pron. personal

sheep   ovca f. /duša

shoe   obuv f. /kost

shop   t'rg m. /grad

should (somebody should something)   treba jest, dative, accusative idiom

sick   1 bolestno adv. 2 bolestny adj.

silver   srebro n. /selo

sir   gospod m. /brat

sister   sestra f. /žena

sit   sedieti, sed- v. ipf. /-iš

six   šest num.

sixteen   šestnast num.

sixth   šesty num. ordinal

sixty   šestdeset num.

sleap   spati, sp- v. ipf. /-iš

small   maly adj.

smaller   menšy adj.

some   niekoliko num. indef.

some amount of   niekoliko num. indef.

something   1 niečo pron. indef. 2 niešto pron. indef.

son   syn m. /brat

space   vsejmir m. /grad

spirit   duh, duše! m. /brat

spoon   ložica f. /duša

stallion   žrebec, žrebc-, žrebče! m. /muž

start flying   vazletieti, vazlet- v. pf. /-iš

state   1 krajina f. /žena 2 oblast f. /kost

station   stanica f. /duša

stay   ostati, ostan- v. pf. /-eš

straight   1 priemo adv. 2 priemy adj.

strain   napinavati, napinavaj- v. ipf. /-eš

street   ulica f. /žena

stretch   napinavati, napinavaj- v. ipf. /-eš

strike   seknuti, sekn- v. pf. /-eš

strong   1 silno adv. 2 silny adj.

student   student m. /brat

student (female)   studentica f. /duša

stupid   1 glupo adv. 2 glupy adj.

stupid man   glupec, glupče! m. /muž

stupid woman   glupica f. /duša

sugar   cukr m. /grad

Summer   lieto n. /selo

summer   lietny adj.

sun   s'lnce n. /polje

super   1 otlično adv. 2 otličny adj.

sweet   sladky adj.

swim   1 kupati, kupaj- v. ipf. /-eš 2 plavati, plav- v. ipf. /-eš 3 pluti, pluj- v. ipf. /-eš

T

table   stol m. /grad

take a bath   kupati, kupaj- v. ipf. /-eš

take off   vazletieti, vazlet- v. pf. /-iš

talk   govoriti, govor- v. ipf. /-iš

taste   v'kus m. /grad

teach   učiti, uč- v. ipf. /-iš

teacher   učitel m. /muž

teacher (female)   učitelica f. /duša

ten   deset num.

tenth   desety num. ordinal

thank   1 blagodariti, blagodar- v. ipf. /-iš 2 hvaliti, hval- v. ipf. /-iš

thanks!   Hvala! idiom

that   1 da conj. 2 že conj.

the   sej, sa, se pron. demonstr.

the most   1 naj- prefix 2 najbolje adv. 3 najvyše adv.

the same   1 rovno adv. 2 rovny adj.

there   tamo adv.

therefore   ubo article

they   oni pron. personal

think   mysliti, mysl- v. ipf. /-iš

think over   razmysliti, razmysl- v. pf. /-iš

third   1 tretina f. /žena 2 trety num. ordinal

thirst   žežda f. /žena

thirsty   žeždny adj.

thirty   trideset num.

this amount   toliko num.

this evening   večeras adv.

this morning   jutras adv.

this night   nočis adv.

this noon   polednes adv.

thousand   tysača num.

three   tri num.

threeteen   trinast num.

through   črez prep. acc.

thus   ubo article

time   vreme n. /ime

to   1 do prep. gen. 2 k prep. dat.

to the top   gorie adv.

today   dnes adv.

today evening   večeras adv.

today morning   jutras adv.

today night   nočis adv.

today noon   polednes adv.

together   vkupie adv.

together with   s prep. instr.

toilet   toaleta f. /žena

tommorrow   izjutra adv.

tonight   1 nočis adv. 2 večeras adv.

towards   za prep. acc.

train   vlak m. /grad

travel   put m. /grad

truth   1 istina f. /žena 2 pravda f. /žena

twelve   dvanast num.

twenty   dvadeset num.

two   dva num.

U

unbind   razvezati, razvezaj- v. pf. /-eš

under   1 pod prep. acc. 2 pod prep. instr.

understand   1 razumieti, razumiej- v. ipf. /-eš 2 razumiti, razum- v. ipf. /-iš

unify   1 sovezati, sovezaj- v. pf. /-eš 2 vezati, vezaj- v. ipf. /-eš

unite   1 sovezati, sovezaj- v. pf. /-eš 2 vezati, vezaj- v. ipf. /-eš

universe   vsejmir m. /grad

unlace   razvezati, razvezaj- v. pf. /-eš

up   gorie adv.

upon   1 na prep. acc. 2 na prep. loc. 3 po prep. loc.

upper   gorny adj.

V

valley   1 dol m. /grad 2 dolina f. /žena

vegetarian   1 bezmesny adj. 2 vegetarian m. /brat

vehicle   auto n. /selo

verity   pravda f. /žena

very   mnogo adv.

W

wait   čakati, čakaj- v. ipf. /-eš

walk   iti, id-, išel v. ipf. /-eš

want   hotieti, hoč- v. ipf. /-eš

warm   teply adj.

waste   otpad m. /grad

water   voda f. /žena

way   put m. /grad

we   my pron. personal

weak   slaby adj.

weather   vreme n. /ime

Welcome!   Dobro došli! idiom

what   što pron. interrog.

what kind of?   1 jaky? pron. interrog. 2 kaky? pron. interrog.

what order?   koliky? num. interrog.

what?   1 čo? pron. interrog. 2 koliky? num. interrog. 3 što? pron. interrog.

when?   kogda? adv. interrog.

where? (a new desired position of something/somebody)   kamo? adv. interrog.

where? (an existing position of something/somebody)   kdie? adv. interrog.

where? (on the way to a new desired position from an existing position)   kudie? adv. interrog.

which?   1 jaky? pron. interrog. 2 kaky? pron. interrog. 3 ktory? pron. interrog.

white   biely adj.

who?   kto? pron. interrog.

why?   1 začo? adv. interrog. 2 zašto? adv. interrog.

wife   žena f. /žena

wine   vino n. /selo

winter   zimny adj.

Winter   zima f. /žena

with   s prep. instr.

without   bez prep. gen.

woman   žena f. /žena

wood   1 drevo n. /selo 2 lies m. /grad

word   1 slovo n. /selo 2 slovo n. /nebo

work   1 dielati, dielaj- v. ipf. /-eš 2 rabotati, rabotaj- v. ipf. /-eš

world   1 mir m. /grad 2 sviet m. /grad

worst   goršy adj.

write   pisati, piš- v. ipf. /-eš

write down   napisati, napiš- v. pf. /-eš

Y

yea   ej article

year   1 god m. /grad 2 godina f. /žena 3 lieto n. /selo

yellow   žluty adj.

yes   1 da article 2 ej article

yesterday   1 včera adv. 2 včerajšy adj.

yet   1 ještie adv. 2 obače article

you (pl. or politely)   vy pron. personal

you (sg.)   ty pron. personal

young   mlady adj.

your (pl. or politely)   vaš pron. poss.

your (sg.)   tvoj pron. poss.

Z

zero   nula num.

Comments